Zakres usług

Nasza kancelaria zajmuje się pomocą prawną z różnych dziedzin prawa.

W postępowaniu karnym podejmujemy się zarówno obrony oskarżonych, jak również reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem przez cały czas trwania postępowania – aż do jego prawomocnego zakończenia.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach przed organami ścigania,
 • sporządzanie pism, wniosków oraz zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja przed sądem,
 • uczestnictwo w posiedzeniach mediacyjnych i negocjowanie warunków ugody,
 • sporządzanie apelacji i kasacji.

Posiadamy bogate doświadczenie z szeroko rozumianego zakresu prawa cywilnego.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie pism, wniosków i pozwów,
 • sporządzanie apelacji i zażaleń,
 • reprezentacja przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udział w negocjacjach,
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych.

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie niezbędne w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa rodzinnego.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • kompleksową obsługę w sprawie o rozwód,
 • pomoc przy uregulowaniu i egzekwowaniu kontaktów z dzieckiem,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynienia od sprawców czynów niedozwolonych.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • pomoc w likwidacji szkody,
 • pośrednictwo w kontakcie z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • sporządzanie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela,
 • negocjowanie warunków ugody,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym.

Adwokat Rafał Szeląg posiada kompetencje i umiejętności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

W ramach swojej praktyki oferujemy mediacje w sprawach:

 • okołorozwodowych,
 • kontaktów z dziećmi,
 • alimentów,
 • odszkodowań,
 • podziału majątku,
 • o zapłatę,
 • gospodarczych.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • sporządzanie odwołań od decyzji,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skargi kasacyjnej,
 • reprezentacja przed organami administracji oraz przed sądem administracyjnym.