Honorarium za usługi Kancelarii ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, trzeba uwzględnić w szczególności stopień skomplikowania sprawy, przewidywany nakład pracy, wartość przedmiotu sprawy. Minimalne stawki za świadczone usługi, obowiązujące wszystkich adwokatów, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.
Do wysokości honorarium należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej oraz uzasadnione koszty poniesione przez adwokata podczas i w związku z wykonaniem zlecenia, w szczególności koszty dojazdu do sądu znajdującego się poza siedzibą Kancelarii.